سامانه نوبت‌دهی اینترنتی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه علوم پزشکی بابل - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - شماره تماس : 01132194721 - آدرس ایمیل : it@mubabol.ac.ir - آدرس الکترونیکی : sit.mubabol.ac.ir