سامانه نوبت‌دهی اینترنتی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوبت دهی دکتر محبوبه فرامرزی_درمانگاه استرس ناباروری - ماه تیر

مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

سه‌شنبه 26 تیر

عدم وجود برنامه کاری

چهارشنبه 27 تیر

عدم وجود برنامه کاری

پنج‌شنبه 28 تیر

عدم وجود برنامه کاری

جمعه 29 تیر

عدم وجود برنامه کاری

در نظر داشته باشید که با توجه به محدودیت اعمال شده توسط مرکز درمانی امکان گرفتن نوبت از امروز تا 30 روز دیگر قابل انجام است.

شنبهیک‌شنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

7

---

8

---

9

---

10

---

11

---

12

---

13

---

14

---

15

---

16

---

17

---

18

---

19

---

20

---

21

---

22

---

23

---

24

---

25

---

26

عدم وجود برنامه کاری

27

عدم وجود برنامه کاری

28

عدم وجود برنامه کاری

29

عدم وجود برنامه کاری

دانشگاه علوم پزشکی بابل - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - شماره تماس : 01132194721 - آدرس ایمیل : it@mubabol.ac.ir - آدرس الکترونیکی : sit.mubabol.ac.ir