سامانه نوبت‌دهی اینترنتی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوبت دهی دکتر اسماعیل زاده(میرابی)_درمانگاه آندومتریوز - ماه مهر

مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

یک‌شنبه 29 مهر

عدم وجود برنامه کاری

دوشنبه 30 مهر

12:00 - 08:00

در نظر داشته باشید که با توجه به محدودیت اعمال شده توسط مرکز درمانی امکان گرفتن نوبت از امروز تا 30 روز دیگر قابل انجام است.

شنبهیک‌شنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

عدم وجود برنامه کاری

30

12:00 - 08:00

دانشگاه علوم پزشکی بابل - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - شماره تماس : 01132194721 - آدرس ایمیل : it@mubabol.ac.ir - آدرس الکترونیکی : sit.mubabol.ac.ir