سامانه نوبت‌دهی اینترنتی - نوبت دهی | نوبت دهی دکتر رضا یوسف نیا پاشا - ماه مرداد

سامانه نوبت‌دهی اینترنتی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوبت دهی دکتر رضا یوسف نیا پاشا - ماه مرداد

مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

سه‌شنبه 30 مرداد

عدم وجود برنامه کاری

چهارشنبه 31 مرداد

عدم وجود برنامه کاری

در نظر داشته باشید که با توجه به محدودیت اعمال شده توسط مرکز درمانی امکان گرفتن نوبت از امروز تا 30 روز دیگر قابل انجام است.
شنبهیک‌شنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

عدم وجود برنامه کاری

31

عدم وجود برنامه کاری

دانشگاه علوم پزشکی بابل - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - شماره تماس : 01132194721 - آدرس ایمیل : it@mubabol.ac.ir - آدرس الکترونیکی : sit.mubabol.ac.ir